اموربانوانکارگاه آموزشی بوکس بانوان به تعویق افتاد/ ثبت نام همچنان ادامه دارد

1398/12/05 | اموربانوان|روابط عمومی

کارگاه آموزشی بوکس بانوان به تعویق افتاد و تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم

1398/01/26 | اموربانوان|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها