تماس با فدراسیون

آدرس : تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شهید شیرودی
تلفن: +982188843552
نمابر: +982188830809
کانال تلگرام:https://t.me/iranaiba

تماس با مسئولین
رئیس فدراسیون
دبیر فدراسیون
روابط بین الملل
دبیرخانه