خوزستانرئیس جدید هیات بوکس خوزستان انتخاب شد

1398/07/07 | روابط عمومی|خوزستان

با برگزاری مجمع انتخابات هیات بوکس استان خوزستان، رئیس جدید این هیات انتخاب شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها