برنامه پیکارهای بوکس در المپیک توکیو مشخص شد

1399/04/29 | تیم های ملیبرنامه رقابت های بوکس در بازیهای المپیک توکیو اعلام شد.

متن خبر :

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بوکس، با اعلام برنامه زمانبندی مسابقات بوکس بازیهای المپیک توکیو، این رقابتها در دو بخش مردان و زنان 2 تا 17 مردادماه 1400 برگزار میشود.

برهمین اساس برنامه زمانبندی پیکارهای بازیهای المپیک به شرح زیر است:

شنبه 24 جولای (2 مردادماه)
ساعت 11 تا 14:30 به وقت محلی
مرحله سیودوم
وزن 54 تا 57 کیلوگرم بانوان
وزن 63 تا 69 کیلوگرم  مردان
وزن 75 تا 81 کیلوگرم مردان

مرحله یک شانزدهم
وزن 81 تا 91 کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 20:30 به وقت محلی
مرحله سی و دوم
وزن 54 تا 57 کیلوگرم  زنان
وزن  63 تا 69 کیلوگرم مردان
وزن  75 تا 81 کیلوگرم مردان

مرحله یک شانزدهم
وزن 81 تا 91 کیلوگرم مردان

یکشنبه 25 جولای (3مردادماه)
ساعت 11 تا 14:45 به وقت محلی
مرحله سی و دوم
وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
وزن 64 تا 69 کیلوگرم بانوان
وزن 69 تا 75 کیلوگرم مردان

مرحله یک شانزدهم
وزن 91+کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 20:45 به وقت محلی
مرحله سی و دوم
وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
وزن 64 تا 69 کیلوگرم بانوان
وزن 69 تا 75 کیلوگرم مردان

مرحله یک شانزدهم
 
وزن 91+ کیلوگرم  مردان

دوشنبه 26 جولای (4مردادماه)
ساعت 11 تا 14:45 به وقت محلی
مرحله یک شانزدهم
وزن 54 تا 57 کیلوگرم زنان

مرحله سی و دوم
وزن 52 تا 57 کیلوگرم مردان
وزن 63 تا 69 کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 20:45 به وقت محلی
مرحله یک شانزدهم
وزن 54 تا 57 کیلوگرم بانوان

مرحله سی و دوم
وزن 52 تا 57 کیلوگرم مردان
وزن 63 تا 69 کیلوگرم مردان

سه شنبه 27 جولای (5 مرداد ماه)
ساعت 11 تا 14:45به وقت محلی
مرحله یک شانزدهم
وزن 64 تا 69 کیلوگرم بانوان

مرحله سی و دوم
وزن 57 تا 63 کیلوگرم مردان

مرحله یک شانزدهم
وزن 75 تا 81 کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 20:45 به وقت محلی
مرحله یک شانزدهم
وزن 64 تا 69 کیلوگرم زنان

مرحله سی و دوم
وزن 57 تا 63 کیلوگرم مردان

مرحله یک شانزدهم
وزن 75 تا 81 کیلوگرم مردان

چهارشنبه 28 جولای (6 مردادماه)
 
ساعت 11 تا 14:45 به وقت محلی
مرحله یک چهارم نهایی
وزن 54 تا 57 کیلوگرم بانوان

مرحله سی و دوم
وزن 57 تا 60 کیلوگرم بانوان

مرحله یک شانزدهم
وزن 69 تا 75 کیلوگرم بانوان

مرحله سی و دوم
وزن 48 تا 52 کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 20:45 به وقت محلی
مرحله یک چهارم نهایی
وزن 54 تا 57 کیلوگرم بانوان

مرحله سی و دوم
وزن 57 تا 60 کیلوگرم بانوان

مرحله یک شانزدهم
وزن 69 تا 75 کیلوگرم بانوان

مرحله سی و دوم
وزن 48 تا 52 کیلوگرم آقایان

پنجشنبه 29 جولای (7مردادماه)
ساعت 11 تا 14:10 به وقت محلی
مرحله یک شانزدهم
وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
وزن 52 تا 57 کیلوگرم مردان
وزن 69 تا 75 کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 20:10 به وقت محلی
مرحله یک شانزدهم
وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
وزن 52 تا 57 کیلوگرم مردان
وزن 69 تا 75 کیلوگرم مردان

جمعه 30جولای (8 مردادماه)
ساعت 11 تا 14:10 به وقت محلی
مرحله یک شانزدهم وزن 57 تا 60 کیلوگرم بانوان
مرحله یک چهارم نهایی  وزن 64 تا 69 کیلوگرم بانوان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 63 تا 69 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 75 تا 81 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن  (81-91 کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 20:10 به وقت محلی
مرحله یک شانزدهم وزن 57 تا 60 کیلوگرم بانوان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 64 تا 69 کیلوگرم بانوان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 63 تا 69 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 75 تا 81 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 81 تا 91 کیلوگرم مردان

شنبه 31 جولای (9 مردادماه)
ساعت 11 تا 13:55 به وقت محلی
نیمه نهایی وزن 54 تا 57 کیلوگرم زنان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 69 تا 75 کیلوگرم زنان
مرحله یک شانزدهم اوزن 48 تا 52 کیلوگرم و 57 تا 63 کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 19:55 به وقت محلی
نیمه نهایی وزن 54 تا 57 کیلوگرم زنان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 69 تا 75 کیلوگرم زنان
مرحله یک شانزدهم اوزن 48 تا 52 کیلوگرم  و 57 تا 63 کیلوگرم مردان

یکشنبه 1 آگوست (10مردادماه)
ساعت 11 تا 13:40 به وقت محلی
مرحله یک چهارم نهایی وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 52 تا 57 کیلوگرم مردان
نیمه نهایی وزن 63 تا 69 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 69 تا 75 کیلوگرم  مردان
نیمه نهایی وزن  75 تا 81 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 91+کیلوگرم مردان

ساعت 17 تا 19:40 به وقت محلی
مرحله یک چهارم نهایی وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 52 تا 57 کیلوگرم مردان
نیمه نهایی وزن 63 تا 69 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 69 تا 75 کیلوگرم مردان
نیمه نهایی وزن 75 تا 81 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 91+کیلوگرم مردان

سه شنبه 3 آگوست (12مردادماه)
ساعت 11 تا 13:40 به وقت محلی
مرحله یک چهارم نهایی وزن 48 تا 52 کیلوگرم  مردان
نیمه نهایی  وزن 52 تا 57 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 57 تا 63 کیلوگرم مردان
نیمه نهایی وزن 81 تا91 کیلوگرم مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 57 تا 60 کیلوگرم زنان
فینال وزن 54 تا 57 کیلوگرم بانوان
اهدای مدال نفرات برتر وزن 54 تا 57 کیلوگرم بانوان

ساعت 17 تا 19:40 به وقت محلی
مرحله یک چهارم نهایی وزن 57 تا 60 کیلوگرم زنان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 48 تا 52 کیلوگرم  آقایان
نیمه نهایی وزن 52 تا 57 کیلوگرم  مردان
مرحله یک چهارم نهایی وزن 57 تا 63 کیلوگرم مردان
نیمه نهایی وزن 81 تا 91 کیلوگرم مردان
فینال وزن 63 تا 69 کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 63 تا 69 کیلوگرم مردان

چهارشنبه 4 آگوست (13مردادماه)
ساعت 14 تا 16:10 به وقت محلی
مرحله نیمه نهایی وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
مرحله نیمه نهایی وزن 64 تا 69 کیلوگرم بانوان
نیمهنهایی وزن 91+ کیلوگرم مردان
فینال وزن 75 تا 81 کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 75 تا 81 کیلوگرم مردان

پنجشنبه 5 آگوست (14 مردادماه)
ساعت 14 تا 16:10 به وقت محلی
نیمه نهایی وزن 57 تا 60 کیلوگرم زنان
مرحله نیمه نهایی وزن 48 تا 52 کیلوگرم مردان
نیمه نهایی وزن 69 تا 75 کیلوگرم مردان  
فینال وزن 52 تا 57 کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن  52 تا 57 کیلوگرم مردان

جمعه 6 آگوست (15 مردادماه)
ساعت 14 تا 15:40 به وقت محلی
مرحله نیمه نهایی وزن 69 تا 75 کیلوگرم زنان
مرحله نیمه نهایی وزن 57 تا 63 کیلوگرم مردان
فینال وزن 81 تا 91 کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 81 تا 91 کیلوگرم مردان

شنبه 7 آگوست (16 مردادماه)
ساعت 14 تا 15:55 به وقت محلی
فینال وزن 48 تا 52 کیلوگرم مردان
فینال وزن 69 تا 75 کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 48 تا 52 کیلوگرم مردان
فینال وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 69 تا 75 کیلوگرم مردان
فینال وزن 64 تا 69 کیلوگرم بانوان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 48 تا 51 کیلوگرم بانوان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 64 تا 69 کیلوگرم بانوان

یکشنبه 8 آگوست 17 مردادماه
ساعت 14 تا 15:55 به وقت محلی
فینال وزن 57 تا 60 کیلوگرم بانوان
فینال وزن 69 تا 75 کیلوگرم بانوان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 57 تا 60 کیلوگرم بانوان
فینال وزن 57 تا 63 کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 69 تا 75 کیلوگرم بانوان
فینال رقابت وزن  91+ کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 57 تا 63 کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن  91+ کیلوگرم مردان


آلبوم تصاویر


فایل های ضمیمه


مطالب مرتبط


نظرات

لطفا نظر دهید
نظر شما بعد تایید نمایش داده خواهد شد
لطفا برای نظر دادن قوانین روا رعایت کنید
مواردی که باعث عدم تایید نظر شما خواد شد
1 - تهمت ، توهین و افترا
2 - هرگونه کلامی که مصداق بی ادبی باشدنظرات ارسال شدهنظر خود را ثبت کنید

پرتال جامعآخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها